Perjanjian Privasi

Prinsip-prinsip yang diikuti oleh ABK HOLDING ketika mengumpulkan dan menggunakan data peribadi yang diperoleh dari pengguna ('Pengguna') dalam persetujuan mereka melalui laman web ('Laman web') diatur dalam Kebijakan Privasi ini.

Data Peribadi Yang Mungkin Dikumpulkan

ABK HOLDING boleh mengumpulkan data berikut mengenai Pengguna:

 • ID - Maklumat Keselamatan Transaksi
 • IP - Maklumat Undang-undang dan Pematuhan
 • Maklumat Perhubungan - Maklumat Permintaan / Pengurusan Aduan
 • Maklumat Pengguna - Maklumat Pengurusan Insiden
 • Maklumat Transaksi Pengguna

dan maklumat lain yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan layanan yang berkaitan dengan Situs Web dan yang dianggap sebagai data pribadi berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dan semua perundangan lain yang berlaku. Pengguna secara eksplisit bersetuju untuk memproses data tersebut dalam ruang lingkup dan tujuan yang ditentukan di bawah Dasar Privasi ini.

Sesuai dengan Pasal 3 dan 7 Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, data yang tidak dapat dianonimkan secara tidak dapat dibatalkan tidak akan dianggap sebagai data pribadi sesuai dengan ketentuan tersebut, dan kegiatan pemrosesan sehubungan dengan data tersebut harus dilaksanakan walau apa pun ketentuan Privasi ini Dasar.

Penggunaan Kuki

ABK HOLDING, secara automatik mengumpulkan maklumat mengenai bahagian yang dikunjungi dan kawasan yang diklik oleh Pengguna semasa mereka menggunakan Laman Web. Data tersebut yang diperoleh dengan menggunakan teknologi 'Cookie' adalah maklumat statistik. Tujuan teknologi ini adalah untuk memastikan bahawa Pengguna dapat dengan mudah mengakses kandungan bahagian yang mereka kunjungi dari lawatan pertama yang dibuat ke Laman Web. Sebilangan besar penyemak imbas dirancang untuk membolehkan 'cookie' seperti fail komunikasi teknikal pada mulanya; namun, Pengguna, jika mereka mahu, dapat mengubah pengaturan penyemak imbas kapan saja agar tidak menerima fail komunikasi teknikal atau sehingga peringatan akan diberikan ketika fail komunikasi teknikal dikirimkan.

Untuk tujuan periklanan dan pemasaran tingkah laku dalam talian, ABK HOLDING berhak mengaitkan tingkah laku Pengguna di Laman web melalui 'kuki' yang diletakkan di penyemak imbas dan mengkonfigurasi senarai pemasaran semula berdasarkan metrik seperti jumlah paparan halaman, jangka masa lawatan dan sasaran nombor penyelesaian. Selanjutnya, Pengguna dapat menampilkan konten iklan khusus sasaran berdasarkan bidang minat mereka di Laman Web atau laman web lain di jaringan iklan visual.

Tujuan Penggunaan Data

ABK HOLDING akan menggunakan data peribadi yang dikumpulkan agar Pengguna mendapat keuntungan dari Laman Web, untuk menyimpulkan pendaftaran keanggotaannya ke Laman Web sebagaimana mestinya, untuk meningkatkan dan mengembangkan perkhidmatan yang disediakan, untuk memperkenalkan perkhidmatan baru dan memberitahu Pengguna mengenai perkhidmatan baru, untuk membuat pemberitahuan yang diperlukan dalam hal ini, untuk menghubungi Pengguna dan untuk melaksanakan kewajipan yang timbul dari sifat perkhidmatan yang diberikan.

Data peribadi yang dimaksud dapat diproses dalam ruang lingkup kegiatan pelaporan dan pengembangan perniagaan ABK HOLDING, dan dapat digunakan untuk tujuan membuat berbagai penilaian statistik, membentuk pangkalan data dan terlibat dalam penyelidikan pasar tanpa mengungkapkan identiti Pengguna. Sekiranya Pengguna memberikan persetujuan eksplisit yang terpisah, maklumat yang dimaksudkan dapat diproses, disimpan, dipindahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung oleh ABK HOLDING dan pihak-pihak yang bekerjasama dalam lingkup persetujuan tersebut, dan Pengguna boleh dihubungi untuk tujuan mempromosikan aplikasi, barang dan perkhidmatan tertentu dan membuat pemberitahuan berkenaan dengan aktiviti penyelenggaraan dan sokongan dengan menggunakan maklumat tersebut.

Berdasarkan Artikel 5 dan 8 Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dan / atau sejauh pengecualian yang ditetapkan di bawah undang-undang yang berlaku memungkinkannya, ABK HOLDING dapat memproses dan berbagi data pribadi dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan persetujuan Pengguna di kes berikut, yang tidak lengkap:

 • Pemprosesan secara khusus diperuntukkan di bawah undang-undang,
 • Pemprosesan diperlukan untuk melindungi kepentingan penting atau integriti badan subjek data atau orang ketiga jika subjek data tidak dalam keadaan untuk menyatakan persetujuannya kerana kemustahilan sebenarnya,
 • Pemprosesan diperlukan untuk pelaksanaan atau pelaksanaan kontrak antara Pengguna dan ABK HOLDING,
 • Pemprosesan diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang,
 • Data peribadi telah diumumkan oleh Pengguna itu sendiri,
 • Pemprosesan diperlukan untuk pembentukan, pelaksanaan atau perlindungan hak,
 • Pemprosesan diperlukan untuk tujuan kepentingan sah yang dikejar oleh ABK HOLDING dengan syarat kepentingan tersebut tidak membahayakan hak asasi dan kebebasan Pengguna.
Berkongsi Data

ABK HOLDING boleh memindahkan data peribadi Pengguna dan data baru yang dihasilkan dengan menggunakan data peribadi tersebut dalam ruang lingkup Laman Web, untuk tujuan memungkinkan pelaksanaan perkhidmatan yang diberikan kepada Pengguna, kepada pihak ketiga yang memberikan perkhidmatan kepada ABK HOLDING dengan syarat pemindahan tersebut terhad kepada tujuan penyediaan perkhidmatan tersebut. Dalam hal ini, untuk tujuan meningkatkan pengalaman Pengguna (termasuk meningkatkan dan menyesuaikan), memastikan keamanan Pengguna, mengenal pasti penggunaan penipuan atau tidak sah, penyelidikan penilaian operasi, pemulihan kesalahan berkaitan dengan laman web atau perkhidmatan ABK HOLDING, dan mewujudkan mana-mana objektif yang dinyatakan di bawah Dasar Privasi ini atau catatan privasi lain yang diberikan kepada Pengguna, ABK HOLDING dapat berkongsi data Pengguna dengan pihak ketiga seperti penyedia perkhidmatan outsource, penyedia perkhidmatan hosting, firma undang-undang, syarikat penyelidikan dan pusat panggilan.

Pengguna bersetuju terlebih dahulu bahawa pihak ketiga yang disebutkan di atas boleh menyimpan data peribadi Pengguna di pelayan yang terletak di mana-mana bahagian dunia, terhad kepada tujuan tersebut.

Hak Akses Pengguna ke Permintaan Data Peribadi dan Pembetulan

Dengan memohon kepada ABK HOLDING, Pengguna berhak untuk:

Ketahui sama ada data peribadi yang berkaitan dengannya diproses atau tidak, Minta maklumat lebih lanjut jika data peribadi yang berkaitan dengannya telah diproses,

Ketahui tujuan pemprosesan data peribadi dan sama ada data peribadi sedang diproses sesuai dengan tujuan tersebut,

Ketahui penerima pihak ketiga yang data peribadi mereka didedahkan di dalam negara atau di luar negara,

Minta pembetulan data peribadi yang diproses yang tidak lengkap atau tidak tepat,

Meminta penghapusan atau pemusnahan data sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di bawah undang-undang yang relevan,

Meminta memberitahu orang ketiga yang data pribadi mereka diungkapkan, mengenai proses pembetulan, penghapusan atau pemusnahan yang dibuat sesuai dengan perundangan yang relevan,

Menentang akibat negatif terhadapnya yang disimpulkan sebagai hasil analisis data peribadi yang diproses dengan cara automatik semata-mata,

Menuntut ganti rugi atas kerosakan yang ditanggungnya akibat operasi pemprosesan yang tidak sah.

Pengguna boleh memohon ABK HOLDING dengan mengisi Borang Permintaan Subjek Data dan menghantar borang ke ABK HOLDING dengan mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam borang. ABK HOLDING boleh memberikan jawapan penegasan / negatif yang beralasan berkenaan dengan permintaan yang disenaraikan di atas, dalam bentuk bertulis atau digital. Sebagai peraturan umum, tindakan yang dilakukan untuk menjawab permintaan adalah percuma. Namun, jika tindakan tersebut memerlukan biaya, biaya dapat dikenakan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Otoritas Perlindungan Data sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pengguna menyatakan bahawa maklumat yang diberikan kepada ABK HOLDING olehnya di bawah Dasar Privasi ini adalah lengkap, tepat dan terkini, dan akan segera mengemas kini maklumat tersebut sekiranya berlaku perubahan berkenaan dengan maklumat tersebut. ABK HOLDING tidak akan bertanggungjawab sekiranya Pengguna tidak mengemas kini maklumat tersebut.

Pengguna bersetuju dan menyatakan bahawa dia mungkin tidak mendapat manfaat sepenuhnya dari perkhidmatan yang dilakukan oleh ABK HOLDING sekiranya dia membuat permintaan yang akan menghalang ABK HOLDING daripada menggunakan data peribadinya dan dia akan bertanggungjawab untuk apa-apa perkara timbul dalam hal ini.

Tempoh Penyimpanan Data Peribadi

ABK HOLDING hendaklah menyimpan data peribadi yang disediakan oleh Pengguna untuk tujuan melaksanakan kewajipan yang timbul dari sifat perkhidmatan, sepanjang masa penyediaan perkhidmatan.

Selain itu, ABK HOLDING dapat menyimpan data peribadi, sekiranya terjadi konflik antara ABK HOLDING dan Pengguna, yang terbatas pada tujuan membuat pertahanan yang diperlukan dalam ruang lingkup konflik dan untuk batasan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Langkah, Jaminan dan Tanggungjawab berkenaan dengan Keselamatan Data

Tertakluk pada syarat yang ditetapkan di bawah undang-undang yang berlaku atau Dasar Privasi ini, ABK HOLDING berjanji untuk:

 • Menghalang pemprosesan data peribadi yang tidak sah,
 • Cegah akses yang tidak sah ke data peribadi,
 • Mengambil langkah-langkah teknikal dan pentadbiran yang diperlukan untuk memastikan tahap keselamatan yang sesuai untuk tujuan menjaga data peribadi dan menjalankan audit yang diperlukan.

Sekiranya laman web menyediakan pautan ke aplikasi lain, ABK HOLDING tidak akan bertanggungjawab atas dasar privasi dan kandungan aplikasi tersebut.

ABK HOLDING tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan yang mungkin timbul dari penggunaan data peribadi yang termasuk dalam terma terma di atas.

Pindaan pada Dasar Privasi

Pengguna yang mendapat manfaat daripada perkhidmatan yang disediakan di Laman Web akan dianggap telah membaca dan menerima semua syarat di sini. ABK HOLDING berhak untuk mengubah ketentuan Dasar Privasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dasar Privasi yang dikemas kini akan berkuat kuasa pada tarikh ia disampaikan kepada Pengguna dengan cara apa pun.